Green Marketing มีวิธีการอย่างไร ในการเป็นธุรกิจสีเขียว

Green Marketing

ในยุคปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมคือเรื่องที่ควรตระหนักเป็นอย่างมาก ซึ่งการตลาด Green Marketing คือหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การตลาดสีเขียว เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเลยก็คือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืน ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในสังคมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature Conservation) ลดการใช้วัสดุทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อแบรนด์มีการตระหนักในเรื่องนี้ ผู้คนก็จะมองธุรกิจของคุณในแง่ดี สิ่งที่ตามมาก็คือยอดขายที่ดีขึ้นนั่นเอง

Green Marketing หมายถึงอะไร 

ความหมายตรงตัวของคำว่า Green Marketing คือการตลาดสีเขียว ขยายความได้ว่า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีจุดมุ่งหมายให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มียอดขายที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ในแง่ดีด้วยการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างการตลาดสีเขียว ได้แก่ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล การปลูกต้นไม้ การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจตั้งเป้าช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามผลพลอยได้จากการทำการตลาดสีเขียวย่อมมีผลดีต่อธรรมชาติมากกว่าการใช้ทรัพยากรโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

Green Marketing มีอะไรบ้าง แบ่งได้กี่ประเภท

Green Marketing มีอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มของการทำ Green Marketing แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ เป็นรูปแบบที่องค์กรจะทำในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งตนเป็นธุรกิจที่ใส่ใจ การตลาดสีเขียว เพื่อสร้างความประทับใจและเพื่อเป็นธุรกิจสีเขียวในระยะยาว มีดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์สีเขียว 

เป็นการตลาดที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ที่ลดมลพิษ สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรีไซเคิลหรือใช้ใหม่ได้ เป็นต้น

 • บริการสีเขียว

เป็นการตลาดที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้การตลาดออนไลน์อย่างการ สร้างโฆษณา Google แทนใช้ป้ายโฆษณา บริการขนส่งสาธารณะที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานหรือปล่อยมลพิษจากรถยนต์ให้น้อยที่สุด บริการพลังงานหมุนเวียน บริการรีไซเคิล เป็นต้น

 • องค์กรสีเขียว

การตลาด Green Marketing จะมุ่งเน้นให้องค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะอย่างถูกต้อง การบริจาคเงินทุนให้กับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นต้น

กลยุทธ์ Green Marketing มีอะไรบ้าง

มาถึงเรื่องสำคัญอย่างวิธีการหรือกลยุทธ์ของ Green Marketing ซึ่งใช้กลยุทธ์ 4p ก่อนจะมาพูดถึงวิธีการของ Green Marketing มีอะไรบ้าง ต้องรู้ว่าวิธี 4p นี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก เป็นเครื่องมือธุรกิจที่สามารถใช้เพื่อพัฒนาและดำเนินวิธีทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของกลยุทธ์ 4p มีดังนี้

 • Product ผลิตภัณฑ์

ปัจจัยแรกคือตัวสินค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่สำคัญ คำว่าผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่ธุรกิจนำเสนอให้กับลูกค้า โดยหลักแล้วธุรกิจควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้าให้ได้ ในด้าน การตลาดสีเขียว พบว่าผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคด้วยการนำสิ่งแวดล้อมเข้ามาในธุรกิจ แต่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ควรมีคุณภาพสูงและคุ้มค่ากับราคาด้วย

 • Price ราคา

ปัจจัยต่อมาคือตัวราคา คือจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ธุรกิจควรกำหนดราคาที่สมเหตุสมผลและแข่งขันได้ แต่ในด้านของ Green Marketing จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเดิม ดังนั้นแม้ว่าราคาจะสูงขึ้น แต่ถ้ามีคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในระยะยาวถือเป็นผลดีต่อธุรกิจมากกว่า

 • Place ช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่ายคือช่องทางที่ธุรกิจนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับลูกค้า ธุรกิจควรเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด ช่องทางนั้นๆ ควรสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

 • Promotion การส่งเสริมการขาย

ส่วนนี้ถือว่าสำคัญในด้านของการทำตลาดสีเขียว ซึ่งการส่งเสริมการขาย คือการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าทำด้านสีเขียวควรกระจายข่าวด้วยว่าธุรกิจของเราดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร สื่อสารแนวคิดด้านการอนุรักษ์ให้ผู้บริโภครับรู้ ด้วยการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ หากไม่มีสามารถจ้างผู้ รับทําเว็บไซต์ WordPress ได้ ควรใช้การส่งเสริมการขายที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ กระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและอยากซื้อผลิตภัณฑ์

การตลาดสีเขียว มีประโยชน์อย่างไร

การตลาดสีเขียว

ในส่วนของผลดีนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน เพราะ Green Marketing คือตัวที่ช่วยส่งเสริมทั้งด้านธุรกิจ องค์กร และสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการทำที่ส่งผลในวงกว้าง โดย การตลาดสีเขียว มีประโยชน์หลักๆ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

ประโยชน์ของการตลาดสีเขียว (Green Marketing) สำหรับธุรกิจ

 • เพิ่มยอดขาย เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า การตลาดชนิดนี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มนี้และเพิ่มยอดขายได้
 • เพิ่มภาพลักษณ์ให้แบรนด์ ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค ทำให้ดึงดูดลูกค้าเก่าได้ แถมยังตกลูกค้าใหม่มาเพิ่มอีกด้วย
 • เพิ่มความแข็งแกร่งให้แบรนด์ ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ Green Marketing จะมีภาพลักษณ์ดี ส่งผลในการสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรในระยะยาว ช่วยให้เอาชนะคู่แข่งได้ 
 • เจาะกลุ่มตลาดใหม่ กลุ่มตลาดเดิมคือผู้ที่ซื้อสินค้าของคุณ แต่กลุ่มตลาดใหม่จะเป็นผู้ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดต้นทุน สำหรับอนาคต กลยุทธ์นี้มีแนวคิดที่สำคัญว่า ให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุด ในระยะยาวจึงอาจช่วยลดต้นทุนได้

ประโยชน์ของการตลาดสีเขียวสำหรับสิ่งแวดล้อม

 • ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ Green Marketing สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หลายวิธี เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
 • ส่งเสริมความยั่งยืน เป็นการอยู่ในระยะยาวโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดที่รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ

บทสรุปของ Green Marketing ตลาดเทรนด์ใหม่ เพื่อกำไรที่ยั่งยืน

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือเรื่องที่ต้องตระหนักเป็นอย่างมาก ในด้านธุรกิจการทำ Green Marketing คือสิ่งที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดเพื่อแสวงหากำไรที่ยั่งยืน ไม่ใช่การหากำไรสูงสุด Green Marketing หมายถึง การตลาดสีเขียวที่มีประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ดีอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และการสร้างความดีงามต่อสังคม เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างจาก Digital Footprint หรือวิธีการทั่วไป เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เวลานานในการสร้าง แต่ถ้าทำได้ธุรกิจจะอยู่ได้ยืนยาวแน่นอน